Záruční podmínky

Designové krytiny, laminátové krytiny a krytiny Nadura

Při prodeji laminátových krytin, designových krytin a krytin z materiálu nadura®, náleží kupujícím/u práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), s tím, že za níže uvedených podmínek poskytuje společnost Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 29038944, rozšířenou záruku – záruku za jakost (dále jen „záruka“).

Záruka odolnosti laminátových, designových (Puretec) a krytin z materiálu nadura® firmy MEISTER proti otěru

I. Záruka: Společnost Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, poskytuje záruku na podlahu nad rámec zákonných práv z vadného plnění uvedených v OZ podle následujících záručních podmínek, tak, že prohlašuje, že: u zakoupeného produktu nedojde v průběhu záruční lhůty při užívání způsobem odpovídajícím účelu použití k otěru dekorační vrstvy/nášlapu. Za otěrem poškozené místo se považuje plocha, jejíž nášlapná dokorační/užitná vrstva je minimálně v ploše 1 cm2 odstraněna až na nosný materiál, přičemž jsou ze záruky vyjmuty otěry v oblasti hran jednotlivých podlahových lamel.

II. Doba trvání záruky: Doba trvání záruky vyplývá ze záruční doby uvedené
na výrobku pro konkrétní, popsaný způsob užívání.

III. Záruční podmínky: Podlaha musí být odborně položena a následně udržována dle příslušného návodu firmy MEISTER, pokynů, které jsou součástí každého třetího balení produktu, a v prostředí odpovídajícím daným parametrům zakoupeného výrobku. Materiál je třeba před pokládkou důkladně prohlédnout a zkontrolovat ohledně případných poškození nebo vad na denním světle. Nepřiměřené zatížení podlahy,které neodpovídá účelu daného typu krytiny, zátěžové třídy, apod. , jakož i mechanické poškození a nedodržení návodu k údržbě produktu , záruku vylučuje. Pokud by tyto pokyny u produktu chyběly a/nebo byly neúplné, je příjemce záruky, před započetím pokládky, povinnen si tyto vyžádat od svého prodejce, či přímo od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 29038944.

IV. Nahlášení reklamace: Každá reklamace musí být nahlášena písemně firmě Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944

K reklamaci je nutno přiložit originál faktury společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, potvrzující zakoupení produktu u společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. . Tento doklad platí jako Záruční list. Pokud zákazník nepředloží originál dokladu o koupi zboží – tedy neprokáže, že zboží zakoupil od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., společnost Podlahy – MEISTER s.r.o. záruku neposkytuje. Po obdržení reklamace je firma Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, povinna jednak zákazníkovi v písemné formě potvrdit přijetí reklamace a dále pak ve čtyřtýdenní lhůtě zákazníkovi sdělit stanovisko, zda byla reklamace uznána či nikoliv. Během této 4 týdenní lhůty je nutno firmě Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, nebo jejímu pověřenému zástupci umožnit obhlídku reklamované podlahy,aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku. V případě, že zákazník v této lhůtě neobdrží od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. k danému případu stanovisko, má se za to, že reklamace byla zamítnuta.

V. Rozsah záruky: V případě uznání reklamace, bude podle rozhodnutí firmy Podlahy – MEISTER s.r.o., poškozená lamela opravena, nebo nahrazena
materiálem stejné hodnoty – pokud bude možno, pak ze stejného sortimentu pro
celou spolu souvislou plochu, na které došlo k poškození otěrem. Náhradní materiál
si může zákazník odebrat bezplatně na adrese Podlahy – MEISTER s.r.o., IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826. 250 64 Hovorčovice, s vyloučením všech dalších nároků, zejména těch, které se týkají náhrady za demontáž a pokládku, včetně spolu souvisejících nákladů a náhrad škod, které nevznikly přímo na předmětu dodávky.

Záruka pro dřevěné krytiny MEISTER Longlife Parkett© a Lindura©:

Při prodeji dřevěných podlahový krytin MEISTER Longlife Parkett© a Lindura©, náleží kupujícímu/u práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/201 Sb., Občanský zákoník, v platném znení (dále jen “OZ”), s tím, že za níže uvedených podmínek poskytuje společnost Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 29038944, rozšířenou záruku – záruku na jakost (dále jen “záruka).

Záruka odolnosti dřevěných krytin MEISTER Longlife Parkett© a Lindura©

I. Záruka: Společnost Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16. 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 29038944, poskytuje záruku nad rámec zákonných práv z vadného plnění uvedených v OZ podle následujících záručních podmínek tak, že prohlašuje, že: Díky použití třívrstvého složení dřevěné krytiny (dřevěná nášlapná vrstva, nosná deska, protitah) s vysoce hutnou dřevovláknitou nosnou deskou (HDF) je docíleno mimořádné odolnosti těchto krytin. Podlahy – MEISTER s.r.o. prohlašuje, že u zakoupeného produktu nedojde v průběhu záruční lhůty, při užívání v obytných prostorách, způsobem odpovídajícím účelu použití, k narušení soudržnosti jednotlivých vrstev (rozlepení, delaminaci). Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené neodbornou údržbou, či nevhodným způsobem užíváním, a zejména poškození vzniklá nepřiměřeným zatížením podlahy, nedpovídajícímu účelu daného typu krytiny, jakožto i mechanická poškození způsobená např. posuny nábytku, zvířaty, apod. (vtisky, vrypy a škrábance). Záruka také nekryje optický vzhled krytiny jako spáry, změny barevnosti způsobené působením světla, stejně tak jako deformace dílců vzniklé klimatickými podmínkami v místě užívání. Ze záruky jsou dále vyjmuty škody způsobené insekty, neodborným čištěním a údržbou užitné vrstvy, či povrchové úpravy. Zejména jsou pak vyloučena poškození vzniklá působením chemických prostředků, či vlhkosti. Záruka je poskytována výhradně na produkty první jakosti, používané v normálně namáhaných obytných prostorách, s vyjímkou vlhkých prostor, jako jsou např. koupelny, sauny, apod. Záruka je platná jen na produkty zakoupené a položené v rámci zemí Evropské Unie.

II. Doba trvání záruky: Doba trvání záruky činí pro dřevěné krytiny MEISTER Longlife Parkett© 35 let od data nákupu při použití v bytových prostorách;
doba trvání záruky pro dřevěné krytiny MEISTER Lindura© činí 20 let od data nákupu při použití v bytových prostorách a 5 let při použití v prostorách komerčních.

III. Záruční podmínky: Podlaha musí být odborně položena a následně udržována dle příslušného návodu firmy MEISTER, pokynů, které jsou součástí každého třetího balení produktu, a v prostředí odpovídajícím daným parametrům zakoupeného výrobku. Materiál je třeba před pokládkou důkladně prohlédnout a zkontrolovat ohledně případných poškození nebo vad, stejně tak jako provést kontrolu zralosti podkladu pro pokládku (měření zbytkové vlhkosti podkladu). V případě pokládky na podklady vybavené podlahovými topnými systémy, je třeba dodržet technologický postup pokládky, určený pro montáž krytiny na tyto povrchy, včetně provedení a zaprotokolování nátopné zkoušky. Nepřiměřené zatížení podlahy,které neodpovídá účelu daného typu krytiny, zátěžové třídy, apod., jakož i mechanické poškození a nedodržení návodu k údržbě produktu, záruku vylučuje. Pokud by tyto pokyny u produktu chyběly a/nebo byly neúplné, je příjemce záruky, před započetím pokládky, povinnen si tyto vyžádat od svého prodejce,

či přímo od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 29038944, a seznámit se s nimi. Dále je třeba mít na paměti, že povrchová úprava působí jako ochranná vrstva pro pod ní se nalézající dřevěnou užitnou vrstvu. Tato vrstva podléha opotřebení (otěru). Opotřebení vrstvy povrchové úpravy není důvodem k reklamaci. V případě, že se objeví známky opotřebení ochranné povrchové vrstvy, musí být tato včas a odborně, v potřebném rozsahu, obnovena. Ze záruky jsou přitom vyloučeny jakákoliv poškození vzniklá v důsledku neodborné pokládky, nevhodného čištění nebo údržby a pozdním, či neodborným obnovením povrchové úpravy.

IV. Nahlášení reklamace: Každá reklamace musí být nahlášena písemně firmě Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944. K reklamaci je nutno přiložit originál faktury společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, potvrzující zakoupení produktu u společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o.. Tento doklad platí jako Záruční list. Pokud zákazník nepředloží originál dokladu o koupi zboží – tedy neprokáže, že zboží zakoupil od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., společnost Podlahy – MEISTER s.r.o. záruku neposkytuje. Po obdržení reklamace je firma Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, povinna jednak zákazníkovi v písemné formě potvrdit přijetí reklamace a dále pak ve čtyřtýdenní lhůtě zákazníkovi sdělit stanovisko, zda byla reklamace uznána či nikoliv. Během této 4 týdenní lhůty je nutno firmě Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, nebo jejímu pověřenému zástupci umožnit obhlídku reklamované podlahy,aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku. V případě, že zákazník v této lhůtě neobdrží od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. k danému případu stanovisko, má se za to, že reklamace byla zamítnuta.

V. Rozsah záruky: V případě uznání reklamace, bude podle rozhodnutí firmy Podlahy – MEISTER s.r.o., poškozená lamela opravena, nebo nahrazena materiálem stejné hodnoty – pokud bude možno, pak ze stejného sortimentu pro celou spolu souvislou plochu, na které došlo k poškození otěrem. Náhradní materiál si může zákazník odebrat bezplatně na adrese Podlahy – MEISTER s.r.o., IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826. 250 64 Hovorčovice, s vyloučením všech dalších nároků, zejména těch, které se týkají náhrady za demontáž a pokládku, včetně spolu souvisejících nákladů a náhrad škod, které nevznikly přímo na předmětu dodávky.

Korkové podlahy a linolea

Záruční podmínky pro korkové krytiny a podlahy z přírodního linolea značky MEISTER.

I. Záruka: Společnost Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, poskytuje záruku na podlahu nad rámec zákonných práv z vadného plnění uvedených v OZ podle následujících záručních podmínek tak, že : u zakoupeného produktu nedojde v průběhu záruční lhůty při užívání způsobem odpovídajícím účelu použití v bytových prostorách ke změnám struktury produktu z důvodu třívrstvého sklížení, tedy k rozklížení, resp. Delaminaci jednotlivých vrstev. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávným ošetřováním, nepřiměřeným používáním (zejména nadměrným zatížením a opotřebením podlahy), mechanickým poškozením, jako jsou vrypy, rýhy a optické vady, praskliny, změny barvy způsobené světlem, změnou ročních období (slunce,přímé osvětlení apod.). Celkové klimatické podmínky v místnosti mohou vyvolat změny tvaru a barvy jednotlivých lamel. Ze záruky jsou vyjmuty vady vzniklé neodbornou údržbou, čištěním a ošetřováním svrchní vrstvy lamel
nevhodnými prostředky, vedoucí k chemickému poškození povrchu a následnému poškození vlhkostí a dále jsou vyjmuty vady vzniklé z toho důvodu, že podlaha se nachází v nevyhovujícím prostředí (např. nedostatečná relativní vlhkost vzduchu, atd… ). Záruka se vztahuje výlučně na produkty I. jakosti při použití ve standardně namáhaných bytových prostorách.

II. Doba trvání záruky: Doba trvání záruky vyplývá ze záruční doby uvedenéna výrobku pro konkrétní, popsaný způsob užívání.

III. Záruční podmínky: Podlaha musí být položena a následně udržována dle příslušného návodu firmy MEISTER, přiložených pokynů a v prostředí odpovídajícím daným parametrům zakoupeného výrobku. Především je nutno dodržet pokyny uvedené v návodu na pokládku, týkající se zejména provedení zkoušky vlhkosti podkladu, dodržet způsob pokládky v případě montáže na podlahové topení. Materiál je třeba před pokládkou důkladně prohlédnout a zkontrolovat ohledně případných poškození nebo vad. Podlahu je třeba udržovat a čistit výhradně dle přiloženého návodu na údržbu za použití specielních, firmou doporučených čistících prostředků. Je třeba vzít na vědomí, že horní povrchová vrstva tvoří ochrannou vrstvu, pod níž se nacházející vrstvy z korku, nebo přírodního linolea a podléhá běžnému opotřebení, které není předmětem záruky. Pokud se viditelně projeví opotřebení povrchové vrstvy, je nutno včas povrchovou vrstvu nechat obnovit odbornou firmou. Záruka se proto nevztahuje na škody vzniklé neodbornou pokládkou, čištěním a ošetřováním, či na škody způsobené pozdě provedeným obnovení opotřebované povrchové vrstvy (Topshield, Duratec).

IV. Nahlášení reklamace: Každá reklamace musí být nahlášena písemně firmě Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944. K reklamaci je nutno přiložit originál faktury společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, potvrzující zakoupení produktu u společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o.. Tento doklad platí jako Záruční list. Pokud zákazník nepředloží originál dokladu o koupi zboží – tedy neprokáže, že zboží zakoupil od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., společnost Podlahy – MEISTER s.r.o. záruku neposkytuje. Po obdržení reklamace je firma Podlahy – MEISTER s.r.o. , Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, povinna jednak zákazníkovi v písemné formě potvrdit přijetí reklamace a dále pak ve čtyřtýdenní lhůtě zákazníkovi sdělit stanovisko, zda byla reklamace uznána či nikoliv. Během této 4 týdenní lhůty je nutno firmě Podlahy – MEISTER s.r.o., Husovo náměstí 468/16, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 29038944, nebo jejímu pověřenému zástupci umožnit obhlídku reklamované podlahy,aby bylo možno posoudit oprávněnost nároku. V případě, že zákazník v této lhůtě neobdrží od společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o. k danému případu stanovisko, má se za to, že reklamace byla zamítnuta.

V. Rozsah záruky: V případě uznání reklamace, bude podle rozhodnutí firmy Podlahy – MEISTER s.r.o., poškozená lamela opravena, nebo nahrazena materiálem stejné hodnoty – pokud bude možno, pak ze stejného sortimentu pro celou spolu souvislou plochu, na které došlo k poškození otěrem. Náhradní materiálsi může zákazník odebrat bezplatně na adrese Podlahy – MEISTER s.r.o., IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826. 250 64 Hovorčovice, s vyloučením všech dalších nároků, zejména těch, které se týkají náhrady za demontáž a pokládku, včetně spolu souvisejících nákladů a náhrad škod, které nevznikly přímo na předmětu dodávky.