Obchodní a platební podmínky

obchodní společnosti Podlahy – MEISTER s.r.o., se sídlem Praha 10 – Uhříněves, Husovo nám. 468/16, PSČ 104 00, IČO: 290 38 944, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 161943 (dále jen “prodejce”)
upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvního vztahu mezi prodejcem a kupujícím

§ 1 Všeobecné podmínky

1) Platné nabídky prodejce jsou nezávazné a v žádném případě nezakládají jakoukoli povinnost k realizaci zakázky. K tomu, aby objednávka byla platná, řádně učiněná a závazná, je třeba písemného nebo dálkového písemného potvrzení (email, fax, apod.) kupujícího. Vystavení objednávky ze strany prodejce v přiměřeně krátkém termínu slouží jako doklad a potvrzení o přijetí objednávky. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

2) Údaje obsažené v prospektech, katalozích, objednávkových formulářích a podobných reklamních materiálech, zejména obsažené obrázky, zobrazení, rozměry, hmotnosti a ostatní technické parametry, jsou závazné jedině tehdy,

jestliže je toto výslovně písemně ujednáno.

3) Případné dohody mezi kupujícím a prodejcem musí obsahovat písemné potvrzení obou zúčastněných stran.

4) Jestliže písemná potvzení obou zúčastněných stran se liší odlišnými podmínkami, platí podmínky stanovené prodejcem.

5) Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

1) Platné nabídky prodejce jsou nezávazné a v žádném případě nezakládají jakoukoli povinnost k realizaci zakázky. K tomu, aby objednávka byla platná, řádně učiněná a závazná, je třeba písemného nebo dálkového písemného potvrzení (email, fax, apod.) kupujícího. Vystavení objednávky ze strany prodejce v přiměřeně krátkém termínu slouží jako doklad a potvrzení o přijetí objednávky. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

2) Údaje obsažené v prospektech, katalozích, objednávkových formulářích a podobných reklamních materiálech, zejména obsažené obrázky, zobrazení, rozměry, hmotnosti a ostatní technické parametry, jsou závazné jedině tehdy,

jestliže je toto výslovně písemně ujednáno.

3) Případné dohody mezi kupujícím a prodejcem musí obsahovat písemné potvrzení obou zúčastněných stran.

4) Jestliže písemná potvzení obou zúčastněných stran se liší odlišnými podmínkami, platí podmínky stanovené prodejcem.

5) Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

§ 3 Dodávka materiálu a služeb

1) Dodací termíny nebo lhůty sjednané, ať už závazně či nezávazně, musí k tomu, aby byly platné, být vyhotoveny v písemné formě. Částečné dodávky materiálu jsou v omezeném objemu přípustné.

2) Náklady na dopravu jdou k tíži kupujícího. Je-li prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem na dodacím listu/dokladu o přepravě, popřípadě jiném obdobném dokladu.

3) I. V případě zpoždění dodávky materiálu či služby, kterou prodejce dle bodu 3, odst.II tohoto pragrafu, nezavinil, se lhůta pro dodávku materiálu a služeb prodlužuje – a to i v případě závazně sjednaných lhůt a termínů – o časový úsek, po který prodejce není schopen službu, či materiál dodat, a přiměřenou lhůtu k zahájení plnění. V těchto případech je prodejce oprávněn, s ohledem na dosud nesplněný díl, zcela či částečně od smlouvy odstoupit. Jakákoliv náhrada škody vzniklé z důvodu prodloužení dodací doby, nebo z důvodu odstoupení prodejce od smlouvy, je vyloučena.
II. Prodejce neodpovídá za události vzniklé vnějšími okolnostmi, které nemůže ovlivnit. K tomu, kromě zásahu vyšší moci, patří především stávky, okupační stávky, mobilizace, úřední nařízení, nezaviněná zpoždění ve výrobě. Přeneseně toto platí i pro takovéto okolnosti vzniklé na straně dodavatelů a poddodavatelů prodejce.

III. Prodejce může práva vyplývající z odst.1 tohoto bodu uplatnit jen tehdy, jestliže bezprostředně a bezodkladně po vzniku takovýchto okolností informuje kupujícího.
IV. V případě, že okolnosti znemožňující dodávku materiálu či služby přetrvávají déle než tři měsíce, je kupující po poskytnutí přiměřené lhůty prodejci a s ohledem na dosud nesplněnou část smlouvy, oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. Na žádost prodejce je kupující povinnen v přiměřené lhůtě poskytnout informaci, zda trvá na dodávce, či zda od smlouvy odstupuje.

4) Jestliže prodejce nedodrží termín dodání materiálu či služby z jiných důvodů, než uvedených v § 3 bodě. III. těchto OP, může kupující uplatnit svá práva teprve po poskytnutí přiměřené, minimálně čtrnáctidenní, dodatečné lhůty, neboť se v takovém případě jedná o porušení smluvních povinností nepodstatným způsobem.

5) Prodejce ručí jen za zpoždění, která zavinil on, nebo jeho realizační firma. Za zpoždění zaviněná dodavateli a poddodavateli, neručí.

6) Dodací lhůta zboží a služeb je závislá na druhu a množství kupujícím objednaného zboží a služeb a bude kupujícímu prodejcem upřesněna v potvrzení objednávky.

§ 4 Odpovědnost za škody na materiálu

Odpovědnost za škody na materiálu přechází na kupujícího okamžikem převzetí materiálu/zboží, jakmile je zboží předáno za transport odpovědné osobě nebo okamžikem odeslání ze skladu prodejce. Jestliže není expedice zboží bez zavinění prodejce možná, přechází odpovědnost za škody na materiálu na kupujícího okamžikem obdržení sdělení o připravenosti zboží k expedici od prodejce.

§ 5 Platební podmínky

1) Faktury – daňové doklady vystavené prodejcem jsou splatné podle předem stanovených podmínek buď v hotovosti, či bankovním převodem s dobou splatnosti vyznačené na tom kterém daňovém dokladu. Zápočty vzájemných pohledávek jsou přípustné jen v prodejcem odsouhlasených případech, nebo v případě pravomocně uznaných pohledávek.

2) Prodejce je oprávněn, i navzdory jinému určení platby uváděném kupujícím (variabilní symbol, apod.), použít platbu nejprve k úhradě svých starších pohledávek, o čemž prodejce kupujícího vyrozumí. Prodejce započte platbu nejprve oproti nákladům, poté úrokům a teprve poté oproti jistině a ostatním nárokům vyplývajícím z jeho pohledávek vůči kupujícímu.

3) Platba je považována za uskutečněnou teprve tehdy, kdy s ní prodávající může

neomezeně disponovat. Vrácení případných směnek a šeků je možné teprve po uskutečnění platby ze strany kupujícícho. Plnění je závislé na okamžiku úhrady.

4) Od okamžiku vzniku prodlení s úhradou ceny za zboží či služby ze strany kupujícího je prodejce oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení v zákonné výši – reposazba + 8 procentních bodů, jakožto i případnou náhradu škody. Právo na úhradu dalších nákladů spojených s uplatněním pohledávky zůstává nedotčeno.

5) Z důvodu vad materiálu nebo z jiných reklamačních důvodů nemusí kupující do odstranění vady platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě sporu o rozsah závady rozhodne prodejcem jmenovaný místně příslušný soudní znalec v místě působení prodejce. Náklady na přibraného soudního znalce uhradí prodejce i kupující rovným dílem.

6) Zákazníkům se schváleným režimem platby převodem, je poskytován kredit ve výši max. 10% z obratu bez DPH dosaženého za posledních dvanáct měsíců. Kredit je ponížen o neuhrazené platby. U materiálů na objednávku, které nejsou drženy skladem v ČR, nebo i v prípadě většího množství standardních materiálů, bude požadována záloha ve výši 50 % ceny materiálu, včetně DPH.

§ 6 Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá v souladu s platnými právními předpisy vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti.
Povinnosti prodejce ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Prodejce odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodejce v souladu s platnými právními předpisy odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
1.1.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
1.1.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
1.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
1.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v tomto bodě OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2) V případě, že nebyl dodržen technologický postup pokládky – a/nebo montážní pokyny, na produktu byly prováděny změny, vyměněny nebo odstraněny jeho díly, či byl použit jiný spotřební materiál neodpovídající specifikacím produktu a kupující tyto skutečnosti nerozporuje, je jakákoli záruka za jakost produktu, kterou prodejce poskytuje, zcela vyloučena. Povinností kupujícího je předat návod na pokládku a/nebo montáž, a to v nezměněné a úplné formě, koncovému zákazníkovi.

3) Kupující je povinen převzaté zboží důkladně prohlédnout a bezodkladně a s dostatečnou péčí zkontrolovat případná poškození a vady. V případě zjištění vad na zboží je kupující povinen tuto skutečnost písemně ohlásit prodejci, a to bez zbytečného odkladu. Pokud kupující na materiálu/zboží objeví vady,

nesmí s ním nakládat, zejména ho nesmí dělit, prodat, či ho jinak zpracovávat, a to až do doby vyřešení reklamace.

4) U oprávněných reklamací dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy je prodejce oprávněn, s ohledem na povahu vady a oprávněné zájmy kupujícího, nabídnout kupujícímu řešení spočívající v dodávce náhradního materiálu, vylepšení věci, opravě, apod. K vyřešení reklamace kupující poskytne prodávajícímu dostatečnou lhůtu, minimálně však 14 dnů. Pokud k vyřešení nedojde, je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny či odstoupit od smlouvy. Při dodání nové věci je kupující povinen původně dodanou věc prodávajícímu na jeho náklady vrátit.

5) O nároku na reklamaci vzniklém u spotřebitele (koncového zákazníka), je kupující povinnen prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu. Informace přitom musí obsahovat jméno a adresu spotřebitele (koncového zákazníka), místo, na kterém se prodejcem dodaný
materiál nachází a přesný popis spotřebitelem vytýkaných vad, jakož i datum a čas, ve kterém nastal přenos odpovědnosti za škody vzniklé na materiálu na koncového zákazníka (spotřebitele), tzn. okamžik předání/dodání materiálu koncovému zákazníkovi (spotřebiteli). Tyto informace musí být poskytnuty včas tak, aby bylo možno spotřebitelem reklamovaný materiál prohlédnout, ještě před uplynutím lhůty k vyjádření k reklamaci.

6) Právo na reklamaci zboží u prodejce je nepřenosné, tzn., že může být uplatňováno jen kupujícím a pouze po předložení řádného dokladu o koupi.

7) Z důvodu rozdílných klimatických podmínek poskytuje prodejce záruku za jakost na krytiny s užitnou vrstvou z melaminové pryskyřice jen v případě, že zboží bylo zakoupeno, položeno a užíváno na území České Republiky. V opačném případě jen pokud tato informace byla prodejci písemně sdělena a on poskytl k tomuto písemný souhlas.

8) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodejce na adrese jeho provozovny (IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od kupujícího reklamované zboží.

§ 7 Výhrada vlastnického práva

1) Až do vyrovnání veškerých pohledávek, které prodejci z jakéhkoliv právního nároku vycházejícího z obchodního styku vůči kupujícímu vyvstaly, jsou prodejci poskytovány následující záruky, které může dle své vůle uplatnit, jestliže suma jednotlivých pohledávek
prodejce vyplývajících z obchodního styku mezi prodejcem a kupujícím trvale přesahuje více jak o 20% kreditní limit poskytovaný prodejcem kupujícímu v rámci obchodního styku.

2) Zboží zůstává ve vlastnictví prodejce, a to až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Možnost zpracování, či úprav tohoto materiálu, závisí zcela na vůli prodejce(vlastníka), není však
pro něj zavazující. V případě zániku vlastnictví z důvodu sloučení (fůze), je tímto na místě smluveno, že majetek kupujícho do výše hodnoty materiálu (hodnota uvedená na daňovém dokladu), přechází na prodejce, s čímž kupující souhlasí – bez protestů. Zboží, které je v souladu s §7 těchto OP ve vlastnictví prodejce, bude dále nazýváno zbožím s “vyhrazeným vlastnictvím”.

3) Kupující je oprávněn se zbožím s vyhrazeným vlastnictvím nakládat, zpracovávat ho a nabízet tak dlouho, dokud se nedostane do prodlení se splatností jednotlivých faktur prodejce. Exekuční zabavení zboží s vyhrazeným vlastnictvím,

nebo ručení tímto zbožím, jako jistinou, je nepřípustné. Pohledávky vzniklé kupujícímu z titulu prodeje, nebo z jakéholikv jiného právního nároku, souvisejícího se zbožím s vyhrazeným vlastnictvím, postupuje kupující již teď, na místě a bez protestů prodávajícímu, přičemž ho neodvolatelně zmocňuje k inkasu takto postoupených pohledávek. Zmocnění může být odovoláno teprve tehdy, jestliže kupující svým závazkům dostojí v plné výši.

4) Při vznesení nároků na zboží s vyhrazeným vlastnictvím ze strany třetích stran, zejména v případě exekucí, je kupující povinen poukázat na to, že zboží je majetkem prodejce, informovat ho a umožnit mu prosazení jeho práv. V případě, že třetí strana není schopna, ať už v rámci soudního sporu, či mimosoudního vyrovnání, uhradit prodejci hodnotu, např. zabaveného zboží a další náklady, je povinnen je uhradit kupující.

5) Při chování kupujícího, které je v rozporu s OP, zejména pak v případě pozdních úhrad za odebraný materiál, je prodejce oprávněn si zboží s vyhrazeným vlastnictvím odebrat zpět, nebo požadovat jeho vrácení ze strany třetích stran, kterým kupující zboží s vyhrazeným
vlastnictvím vydal. Zpětný odběr, či exekuce zboží s vyhrazeným vlastnictvím ze strany prodejce, přitom není odstoupením od smlouvy.

§ 8 Ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Kupující výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Kupující výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů prodejcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodejcem také pro účely zasílání informací a ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i obchodních sdělení kupujícímu.

4) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o změně ve svých osobních údajích.

5) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodejce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje

prodejcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8) V případě, že by se kupující domníval, že prodejce nebo zpracovatel (bod 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.8.1. požádat prodejce nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.8.2. požadovat, aby prodejce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodejce povinen tuto informaci předat. Prodejce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

§ 9 Zasílání obchodních sdělení

Kupující výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodejce na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodejcem na elektronickou adresu kupujícího.

§ 10 Závěrečná ustanovení

1) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodejcem a není přístupná třetím osobám.

4) Kontaktní údaje prodejce:
Adresa: IMPERA PARK HOVORČOVICE, Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Telefon: +420 725 215 245
Email: info@meister-podlahy.cz

5) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2018 a jejich znění nahrazuje znění
všech dosavadních obchodních podmínek prodejce.

V Praze dne 1.1.2018